Gerresheimer Bolesławiec S.A.

THE GERRESHEIMER GROUP – światowy lider opakowań farmaceutycznych

Gerresheimer Bolesławiec S.A.

Akcjonariat

1. O firmie:

GERRESHEIMER BOLESŁAWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu

Ul. Bolesława Chrobrego 15
59-700 Bolesławiec

NIP: 6120004446
REGON: 230238887
BDO: 000111155

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000069325 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


2. Akcjonariat (akcjonariusze)


a. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy w całości wpłacony


 • Kapitał akcyjny według stanu na dzień 30.11.2019 roku wynosi 10.500.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy zł) i dzieli się na 2 100 000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda.

Seria akcji Rodzaj akcji Ilość akcji Wartość nominalna akcji
Seria A Akcje imienne 1 309 109 6 545 545
Seria A Akcje na okaziciela 790 891 3 954 455
Łącznie 2 100 000 10 500 000

Kapitał zakładowy wynosi 10.500.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy zł) i dzieli się na 2 100 000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda. Kapitał zakładowy w całości wpłacony.

GERRESHEIMER GLAS GmbH z siedzibą w Düsseldorfie przy ul. Klaus-Bungert-Straße 4 posiada 100 % kapitału, tj. 2 100 000 akcji Gerresheimer Bolesławiec S.A. 


b. Dematerializacja akcji

 • W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. 

 • Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji: 
  Edyta Romanowicz, 
  Tel: 757350600 
  Email: edyta.romanowicz@gerresheimer.com 

 • Pełnomocnik Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami: 
  Edyta Szafrańska, 
  Gerresheimer Bolesławiec 
  Ul. B. Chrobrego 15 
  59-70 Bolesławiec 
  Tel: 667 684 026 
  Email: edyta.szafranska@gerresheimer.com

Wezwanie nr 1, 14 września 2020r.
Zarząd spółki pod firmą Gerresheimer Bolesławiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji serii A – imiennych i na okaziciela, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 15, 59-700 Bolesławiec w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00.

Wezwanie nr 2, 5 października 2020r.
Zarząd spółki pod firmą Gerresheimer Bolesławiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji serii A – imiennych i na okaziciela, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 15, 59-700 Bolesławiec w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00.

Wezwanie nr 3, 26 października 2020r.
Zarząd spółki pod firmą Gerresheimer Bolesławiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji serii A – imiennych i na okaziciela, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 15, 59-700 Bolesławiec w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00.

Wezwanie nr 4, 16 listopada 2020r.
Zarząd spółki pod firmą Gerresheimer Bolesławiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji serii A – imiennych i na okaziciela, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 15, 59-700 Bolesławiec w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00.

Wezwanie nr 5, 7 grudnia 2020r.
Zarząd spółki pod firmą Gerresheimer Bolesławiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji serii A – imiennych i na okaziciela, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 15, 59-700 Bolesławiec w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00.

c. Rejestr akcjonariuszy 


d. Walne zgromadzenia 


Zarząd Gerresheimer Bolesławiec S.A. z siedzibą w Bolesławcu, działając na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art.23 ust.1 Statutu Spółki , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gerresheimer Bolesławiec S.A. na dzień 17 maja 2022 roku., o godzinie 11:30, w siedzibie Spółki, w Bolesławcu, ul. Bolesława Chrobrego 15.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym 2021.
 6. Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  a)    Ustalenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021
  b)    Zatwierdzenie sprawozdania z działalności jednostki za rok obrotowy 2021
  c)    Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021
  d)    Podział zysku netto za okres od 01.12.2020 do 30.11.2021
  e)    Udzielenie absolutorium członkom zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków
 8. Sprawy pozostałe.
 9. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia